Chuyên gia tư vấn quy hoạch có thể được trả tối đa 2 triệu đồng/ngày

- Chi phí thuê chuyên gia theo quy định trên đã bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 00:59 GMT +7

 Dự thảo Thông tư này quy định chi tiết Điểm b Khoản 6 Điều 55 của Luật Quy hoạch hướng dẫn xác định giá trong hoạt động quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công và nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật Quy hoạch gồm: Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và đánh giá, điều chỉnh quy hoạch.

Giá trong hoạt động quy hoạch tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động quy hoạch được thuê ngoài các dịch vụ quy hoạch để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Căn cứ tính chất của hoạt động, nội dung phải triển khai thực hiện và các quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, giá trong hoạt động quy hoạch bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây: Chi phí thuê chuyên gia tư vấn; chi phí mua trang bị máy móc, thiết bị; chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác.

Dự thảo Thông tư quy định giá trong hoạt động quy hoạch. Theo đó, căn cứ tính chất của hoạt động, nội dung phải triển khai thực hiện và các quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, giá trong hoạt động quy hoạch bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây: Chi phí thuê chuyên gia tư vấn; Chi phí mua trang bị máy móc, thiết bị; Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác.

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, lập quy hoạch căn cứ quy định tại Thông tư này và các quy định về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành để thẩm định, quyết định giá trong hoạt động quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trước khi quyết định giá trong hoạt động quy hoạch cấp quốc gia phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Thông tư quy định rõ chi phí thuê chuyên gia tư vấn là mức thù lao tính theo đơn vị ngày công; một ngày công làm việc là 8 giờ và một tháng làm việc tối đa không quá 26 ngày. Chi phí tối đa một ngày công thuê chuyên gia tư vấn áp dụng đối với từng mức độ sau: Chuyên gia mức 1 là 2.000.000 đồng/ngày công; chuyên gia mức 2 là 1.500.000 đồng/ngày công; chuyên gia mức 3 là 1.000.000 đồng/ngày công; chuyên gia mức 4 là 750.000 đồng/ngày công.

Chi phí thuê chuyên gia theo quy định trên đã bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;không bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; không bao gồm chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, thông tin liên lạc và các chi phí khác để đảm bảo chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động quy hoạch căn cứ vào nội dung, khối lượng và thời gian thực hiện công việc, định mức cho hoạt động quy hoạch theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quyết định chi phí thuê chuyên gia tư vấn cụ thể không được vượt mức chi phí tối đa quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc xác định mức độ chuyên gia thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Trường hợp đặc thù cần chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm chuyên ngành đặc biệt để đáp ứng tính chất công việc hoặc địa bàn thực hiện hoạt động phục vụ việc lập quy hoạch ở vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuê chuyên gia trong hoạt động quy hoạch có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách bố trí cho hoạt động để quyết định chí phí một ngày công thuê chuyên gianhưng tối đa không quá 1,5 lần so với mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình./.

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/chuyen-gia-tu-van-quy-hoach-co-the-duoc-tra-toi-da-2-trieu-dong-ngay-121970.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả