Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động quy hoạch

- Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng khi Chính phủ bàn thảo về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, tại phiên họp Chuyên đề pháp luật tháng 8.
Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 00:59 GMT +7

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan được giao chắp bút dự thảo, Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, thì Luật  tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Có 4 luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Giao thông đường bộ; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa và Bộ luật Hàng hải. Các luật này quy định về các quy hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Có 7 luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Đất đai; Luật Tài nguyên nước; Luật Khoáng sản; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí tượng thủy văn, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học. Các luật này có các quy định liên quan đến quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Có 3 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đê điều và Luật Thủy lợi. Các luật này có nội dung quy định về các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm quy hoạch vùng không nhiễm sinh vật gây hại, quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều và quy hoạch thủy lợi.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Có 4 luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Đo lường; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các luật này có nội dung quy định liên quan đến quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Có 3 luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Báo chí; Luật Xuất bản và Luật An toàn thông tin mạng. Các luật này có nội dung quy định liên quan đến các loại quy hoạch sẽ được tích hợp vào quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực xây dựng. Có 2 luật thuộc lĩnh vực xây dựng liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Có 2 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo. Các luật này quy định về các loại quy hoạch sẽ được tích hợp vào các quy hoạch khác và quy hoạch không được lập theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực quốc phòng. Có 2 luật thuộc lĩnh vực quốc phòng liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục quốc phòng an ninh.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực y tế, công thương, lao động, thương binh và xã hội, tài chính và tư pháp. Có 2 luật thuộc lĩnh vực y tế (Luật Bảo hiểm y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm); 2 luật thuộc lĩnh vực công thương (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Dầu khí); 2 luật thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội); 4 luật thuộc lĩnh vực tài chính (Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Hải quan và Luật Chứng khoán); 01 luật thuộc lĩnh vực tư pháp (Luật Giám định tư pháp).

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2018, nhấn mạnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch là một dự án Luật lớn, có liên quan đến nhiều luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự án Luật trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động quy hoạch gắn với quản lý nhà nước chặt chẽ về quy hoạch.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhắc nhở, cần hết sức thận trọng trong xây dựng các quy định về hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; những vấn đề phức tạp trong quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cần xây dựng nghị định để quy định rõ hơn.

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật và các bộ, ngành hữu quan để tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-cac-hoat-dong-quy-hoach-121960.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả