Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp

Theo dự thảo Đề án Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ DN đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển DN là rất cần thiết nhằm thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương trong chỉ đạo, điều hành hỗ trợ DN không ngừng phát triển và phản ánh sự phát triển của khu vực DN tại các địa phương.
Thứ Ba, ngày 05/12/2017 10:01 GMT +7

Theo dự thảo Đề án Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ DN đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển DN là rất cần thiết nhằm thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương trong chỉ đạo, điều hành hỗ trợ DN không ngừng phát triển và phản ánh sự phát triển của khu vực DN tại các địa phương.

Đề án Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ DN đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Theo Bộ KH&ĐT, để đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả của các chính sách hỗ trợ DN của các Bộ, ngành và các địa phương và sự phát triển của các DN, cần phải có bộ chỉ tiêu được tính toán khoa học để lượng hóa chính xác các kết quả đó.

Chính vì vậy, Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển DN là rất cần thiết nhằm thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương trong chỉ đạo, điều hành hỗ trợ DN không ngừng phát triển và phản ánh sự phát triển của khu vực DN tại các địa phương. 

Đề án cũng đặt ra yêu cầu phải đánh giá được tính khả thi, mức độ đi vào cuộc sống của Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017, các Luật khác liên quan đến DN, Nghị quyết, các chính sách của Chính phủ, Bộ, ngành và các địa phương. Đồng thời, đánh giá, xếp hạng mức độ hỗ trợ và phát triển DN đối với Bộ, ngành và các địa phương phải đảm bảo tính khách quan và tính khả thi.

Về nội dung, Đề án có hai nội dung lớn. Một là, xây dựng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các Bộ, ngành và các địa phương về mức độ hỗ trợ DN.

Theo đó, sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá mức độ hỗ trợ DN đối với các bộ, ngành và các địa phương tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo; Tiếp cận các nguồn lực (tín dụng, đất đai,…); Giảm chi phí cho DN…

Xây dựng phương án thu thập thông tin để tính toán các chỉ số thành phần đánh giá mức độ hỗ trợ DN đối với các Bộ, ngành và các địa phương đối với từng nội dung cụ thể.

Bên cạnh đó, sẽ tổng hợp, tính toán chỉ số chung đánh giá mức độ hỗ trợ DN đối với các Bộ, ngành và các địa phương trên cơ sở các chỉ số thành phần; Xếp hạng các bộ, ngành và các địa phương căn cứ vào chỉ số chung đánh giá mức độ hỗ trợ DN.

Nội dung thứ hai của đề án là xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển DN đối với các địa phương. Theo đó, sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển DN hằng năm của các địa phương như: Số DN đăng ký thành lập mới, thu hút lao động, thu hút vốn đầu tư, doanh thu, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ, sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Bên cạnh đó, sẽ tổng hợp chỉ số chung đánh giá mức độ phát triển DN các địa phương trên cơ sở các chỉ số thành phần; Xếp hạng các địa phương căn cứ vào chỉ số chung đánh giá mức độ phát triển DN; Công bố kết quả xếp hạng mức độ phát triển DN đối với các địa phương.

Theo H.Anh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/xay-dung-bo-chi-so-danh-gia-muc-do-ho-tro-doanh-nghiep-116778.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả